Shipping & Tracking

Manduka Thailand มีนโยบายที่จะจัดของ เพื่อเตรียมจัดส่งให้ได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ที่ได้รับคำสั่งซื้อ เราจัดของวันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาที่ใช้ในการส่งถึงลูกค้าก็จะต่างกันไปแล้วแต่ระยะทาง และวิธีการจัดส่งนะคะ
ปกติแล้วเราจัดส่งสินค้าโดยทาง บริษัทขนส่งด่วน SCG EXPRESS ทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ และ ใช้ระยะเวลาในการส่งถึงปลายทางภายใน ๑ ถึง ๒​ วัน ยกเว้น การจัดส่งไปตามเกาะต่างๆ 

Manduka Thailand policy is to prepare your order for delivery within 24 hours of receiving order confirmation. We do packing from Monday to Saturday. Order received on Sunday and public holidays; will be packed ready to ship within the next business day. 
SCG EXPRESS  normally come to pickup goods every Monday to Friday; which will takes around 24-48 hours to reach you, exclude deliveries to Islands.

ลูกค้าสามารถติดตามการจัดส่งได้จาก SCG EXPRESS  หรือ กดที่รูปด้านล่าง
You can track your shipment at SCG EXPRESS  or click at the image below